ملکرد زنجیره تامین است که در آن تامین کننده به داده های موجودی مشتری دسترسی داشته و مسئولیت حفظ سطح موجودی مورد تقاضای خریدار را بر عهده دارد. این کار با فرآیندی تحقق می پذیرد که در آن تامین مجدد به واسطه مرور منظم وزمان بندی شده موجودی در محل صورت می گیرد. موجودی در محل شمارش شده کالاهای خسارت دیده یا منسوخ از آن حذف می شوند و موجودی تاحد از پیش تعریف شده باز پرمی شود(بلک استون ،2004)5 .

تعریف عملیاتی
در این سیستم ( مدیریت موجودی توسط فروشنده ) مسولیت کنترل سطح موجودی برخی از اقلام در انبار به تامین کننده سپرده می شود . روش کار بدین صورت است که یک سطح موجودی مشخص بین سازمان و تامین کننده مورد توافق قرار گرفته و سپس از این مرحله به بهد حصول اطمینان از این که موجودی به اندازه کافی در انبار موجود باشد بر عهده تامین کننده است. چنین ساختارهایی مبتنی بر اطلاعات منظم و دقیق بوده که بدون سیستم های رایانه ای ارایه شده در سالهای اخیر ممکن نمی گردند (سید مومنی محمد رضا، 1388 ).

تعریف مفهومی
زنجیره تامین
زنجیره تامین هماهنگ سازی تولید،موجودی، محل، مواد و حمل ونقل دربین اجراءیک زنجیره به منظور رسیدن به بهترین ترکیب ، پاسخ دهی و کارایی برای بازار مورد نظر است (هوگس میشایل،2006) .

تعریف عملیاتی
جریان زنجیره تامین موجودیتی پویا بوده که جریان اطلاعات ، محصولات و مالی را در درون خود دارد اجزای این سیستم از طریق پیش خور مواد و جریان بازخور اطلاعات با یکدیگردر ارتباط هستند پس مدیریت زنجیره تامین عبارتست از یکپارچه سازی واحد های سازمانی در طول زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریان های مواد،اطلاعات و مالی برای ارضای کامل تقاضای مشتری(اسدی،یاسمن و همکاران، 1389 ) .

تعریف مغهومی
موجودی
اجناس،مصالح،موادوقطعاتی که در امر تولیدو فروش واداره صنعت مورد مصرف قرار می گیرند (شیر محمدی،1388).

تعریف عملیاتی
به کلیه قطعات و ملزومات مورد نیاز سازمان گفته می شود که در امر تولید و راهبری تجهیزات در سازمان به کار گرفته می شوند(جزوه آموزشی آشنایی با سفارشاتوکنترل موجودی کالا).

تعریف مفهومی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی عبارتست از الگوی منحصر بفرد از مفروضات،ارزشهاوهنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری ، زبان ، سمبل ها وعملیات سازمانها راشکل می دهد(مقیمی، 1377) .

تعریف عملیاتی
سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند.و همین ویژگیموجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود(رابینز،1943:ترجمه پارساییان،اعرابی)

تعریف مفهومی
جوسازمانی
جوسازمانی شامل مجموعه ای از ویژگی هاست که بوسیله اعضای سازمان مشاهده می شودکه:
1-سازمان راشرح می دهد
2-یک سازمان رااز سایر سازمانها مجزامی کند
3-درطول زمان نسبتا بادوام است
4-افراد از آن اثر می پذیرند وهدایت می شوند(مقیمی،1377) .

تعریف عملیاتی
جو سازمانی به صورت احساس مشترک میان افراد مشاهده می شود که از سطح فرد آغاز شده وبه سوی جمع تسری پیدا می کندهمچنین جو سازمانی به تمام محیط داخلی سازمان اشاره می کند(همان منبع) .

فصل دوم :
مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش

2-1 بخش اول : مدیریت زنجیره تامین
2-1-1 مقدمه
امروزه با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، سعی سازمان‌ها برای بقا در این بازار افزایش یافته است. این موضوع، سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است. مدیریت امور خرید و تدارکات از حوزه‌هایی است که نسبت به حوزه‌های دیگر مدیریت کمتر به آن پرداخته شده است تقاضای رو به رشد و متنوع مشتریان، پیشرفت‌های اخیر در زمینه تکنولوژی ارتباطی و سیستم‌های اطلاعاتی رقابت در عرصه بین‌المللی و افزایش آگاهی از محیط همه جزو عواملی هستند که شرکت‌ها را وادار کرده که بر مدیریت زنجیره تأمین تمرکز کنند(ترسی وتن،2001).
مدیریت زنجیره تأمین در حقیقت یک پارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ سازی جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی را شامل می‌شود. اصطلاح مدیریت زنجیره تأمین توسط دو مشاور-الیور و وبر- در سال 1982 ابداع شد. این مفهوم در بدو پیدایش عمدتاً برای تبیین منافع یک پارچه سازی حوزه‌های کارکردی درونی یک بنگاه هم چون خرید، تولید، لجستیک و بازاریابی به کار گرفته می‌شد(هارلند،1996) از اوائل دهه 90 میلادی محققان و صاحب نظران جامعه آکادمیک تلاش کردند تا مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین را شکل دهند(لمبرت و کوپر،2000) تن در تحلیل ظهور و توسعه مدیریت زنجیره تأمین بیان می‌دارد که توسعه دانش نظری و عملی در دو حوزه کلیدی پشتیبانی کننده تولید یعنی”مدیریت خرید و تأمین”‌و ” مدیریت حمل و نقل و توزیع” با نگاه به دو سوی فعالیت‌های بنگاه (تأمین کنندگان و مشتریان) و همزمان با آن، تلاشهایی که در جهت یکپارچه سازی حوزه‌های کارکردی درون بنگاه صورت می‌گرفت، موجب شد تا رویکرد استراتژیک و کلان به مدیریت عملیات و حوزه‌های مرتبط با آن در قالب مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پدیدار شود(تن،2001)

2-1-2 تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین